"LANGS SÆTERRÅSA  frå prestegard til blåbre"

er ei bok eg hadde ferdig i 2003. Boka inneheld i hovudsak stoff om Innsetsætra i Norddal på Sunnmøre:
 Boka er seterhistorie og forteljing om miljø, kultur og daglegliv mellom folket som var seterbrukarar, og som
levde og heile tida var knytte til dette landskapet.  Innsetsætra var også setra til Norddal prestegard. Engeset
 gard vart prestegard i 1694. Garden er gammal, og ligg på det som var av den fyrste isfrie jorda i bygda, då
dalen nedanfor låg under sjø.  Difor  er Innsetsætra også gammal.
          Boka inneheld også mange foto og ca. 50 sider med lokale ord og uttrykk. Under finn du berre eit par
sider som eksempel.frå boka. Boka er utseld, men er å finne i biblioteka, og kan søkast på nettet


seterliv
New Page 3

Seterbok 2